صفحه ١٠٨

وراى خود ندارند، اما ما به ثبات و اطلاق ارزشهاى اخلاقى كلّى معتقديم. پس خير و شر نسبى در هستى و در رفتار آدميان وجود دارد، ولى خير و شر در اصول اخلاقى نسبى نيست؛ يعنى، تابع سليقه‌ها نيست و معتقديم كه اخلاق، ريشه در واقعيات دارد، نه در اذهان.