صفحه ٢٧

آرمانهاى ويژه‌اى داريم كه بايد براى تحقق آنها تلاش كنيم، بررسى اين مسائل هم جزو اهداف ما قرار مى‌گيرد و بايد جزو فعاليتهاى علمى ما و دانشگاه‌هاى ما باشد و مطرح كردن اينها با بى‌طرفى علمى منافات ندارد، زيرا ما ادعا نمى‌كنيم كه چون اسلام اين سخن را گفته است، شما هم اين نظر را بپذيريد، بلكه دعوت مى‌كنيم بر اينكه تحقيق كنيد، جهات مسأله را بى‌طرفانه بررسى كنيد؛ شايد به نتايج دقيق و قطعى برسيد. علاوه بر اين، نبايد روشهاى علمى را در روشهايى كه تا به حال إعمال شده است منحصر بدانيد، شايد شيوه‌هاى ديگرى هم براى كشف حقايق وجود داشته باشد كه هنوز بشر به آنها دست پيدا نكرده است.
   به هر حال، با اين توضيحات نيازما به بررسى مسأله «انسان شناسى»، بخصوص در ارتباط با تحقيقات پيشرفته در مسائل مديريت تطبيقى، روشن‌تر مى‌شود. اميدواريم كه با همكارى دو جانبه سروران ارجمند دانشگاهى و حوزوى قدمهاى بلندترى در اين راه برداشته شود و نتيجه اين فعاليتها يك قدم فراتر از گذشته باشد و در نهايت باعث شكوفايى علوم انسانى شود ونتايج سودمند آن عايد مديريت جامعه و موجب بهبود وضع زندگى مردم از لحاظ مادّى و معنوى گردد.
 
 پرسش و پاسخ
1. مقصود از طرح «انسان‌شناسى» در مباحث مديريت چيست؟
پاسخ: بحث «انسان‌شناسى» به عنوان مقدمه مباحث مديريت و مسائل ارزشى است كه در مديريت مورد بحث واقع مى‌شود. طرح مقدماتى بحث انسان‌شناسى، زيربناى مبحث اصلى ارزشهايى است كه در مديريت، به عنوان بحثى تطبيقى، ميان اسلام و ساير مكاتب مطرح مى‌شود؛ يعنى، براى اينكه با بصيرت بيشترى، بحث مديريت را دنبال كنيم، ترتيب منطقى آن اقتضا مى‌كند كه ابتدا از «انسان‌شناسى» شروع كنيم.