صفحه ٩٧

8- روایات گوناگون در تحریم ربا
دلیل چهارم: بر حرمت رباى قرضى با تمام اقسام پنجگانه اى که در متن تحریرالوسیله امام(قدس سره) آمده است، احادیث خاصّه است، که هر کدام یکى از اقسام رباى قرضى را تحریم کرده است.
این روایات نیز متعدد و به اصطلاح متضافر است، به همین دلیل ما را از بررسى سندهاى آن بى نیاز مى کند، ولى در اینجا براى رعایت اختصار از هر قسمتى به یک روایت اکتفا مى کنیم.
1. تحریم رباى قرضى در زیادى عینیّه (مثل اینکه یکصد هزار تومان وام دهد و یکصد و بیست هزار تومان بعد از چند ماه بگیرد).
عبدالله بن جعفر در حدیثى در کتاب قرب الاسناد از حضرت موسى بن جعفر(علیه السلام)نقل مى کند: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل اَعْطى رَجُلا مأَةَ دِرْهَم عَلى اَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَةَ دَراهِمَ اَوْ اَقَلَّ اَوْ اَکْثَرَ؟ قالَ: هذا الرِّبا الْمَحْضُ».(91)