صفحه ٦١

کارهاى خیر و شایسته بازنمانند».(52) و روایات متعدد دیگرى که نزدیک به همین مضمون است.(53)

منظور از «اصطناع معروف» (انجام کار نیک) چیست؟
منظور قرض الحسنه است(54) که یکى از مهمترین کارهاى عاطفى در جامعه بشرى است; بلکه از صدقه هم برتر و مهم تر است، به همین جهت در روایتى وارد شده است که صدقه 10 حسنه و ثواب دارد و قرض الحسنه 18 ثواب دارد!(55)