صفحه ١١

مقدّمه
دانشمندان و علما همانند خورشید،(1) همواره مشغول افاضه و نورافشانى هستند، و زمان و مکان مانع کار و فعالیّت و تعلیم و تربیت آنها نیست و در مسیر تبلیغ و ترویج آیین اسلام و تبیین احکام الهى، ایّام تحصیل و تعطیل براى این بزرگان تفاوتى ندارد; بلکه تفاوت تعطیلات و تحصیلات تنها در نوع کار است، امّا اصل کار هرگز تعطیل بردار نیست.(2) همان طور که سفر و حضر، حتى تبعیدگاه و زندان، نیز براى آنها تفاوتى ندارد و مانع کار و فعالیّت آنان نمى شود.