صفحه ١٧٥

15- سپرده هاى مردم نزد بانک ها
مهمترین و بحث انگیزترین خدمات بانک ها از نظر شرعى همین مسأله است که پنجمین خدمت بانک ها محسوب مى شود. همان طور که گذشت گاهى افرادى سرمایه دارند ولى قدرت تولید یا تجارت با آن را ندارند، در اینجا بانک اسلامى سرمایه چنین افرادى را مى گیرد و با آن طبق عقود شرعیّه کار مى کند، در کارهاى تولیدى، صنعتى، کشاورزى، دامدارى و تجارى سرمایه گذارى مى نماید و سود سرمایه گذارى را طبق توافق به عمل آمده تقسیم مى کند و سهمى براى سرمایه گذار قرار مى دهد.
اینجاست که باز بانک هاى ربوى از بانک هاى اسلامى جدا مى شوند; بانک هاى غیراسلامى از یک طرف سپرده هاى مردم را قبول مى کنند و سودى به شکل ربا به آنها مى پردازند و از طرف دیگر همین سپرده ها را به دیگران واگذار مى کنند و سود بیشترى به عنوان ربا دریافت مى کنند، که این عملکرد صددرصد حرام و ربا