صفحه ١٨٥

بخشی از استفتائات مربوط به مسائل بانکی و ربا
بخشى از استفتائات جدیدى که در مورد مسائل بانکى و ربا از محضر حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى(مدّظلّه) شده است
سؤال 1: حکم سپرده هاى بلندمدّت بانک ها، بدون شرط صاحب پول چیست؟
جواب: در صورتى که طبق عقود شرعیّه انجام شود و یا اینکه صاحب پول انتظارى نداشته باشد و بانک از ناحیه خود چیزى بدهد اشکال ندارد و در صورت دوم نشانه اش این است که اگر بانک به او چیزى ندهد مطالبه نکند.
سؤال 2: در زمان فعلى ـ که بحمدالله دوران حاکمیّت جمهورى اسلامى مى باشد ـ پول گذاشتن در بانک ها چگونه است؟ آیا مى توان سودى که بانک ها براى حساب هاى پس انداز پرداخت مى کنند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانک ها و دادن بهره چگونه است؟
جواب: سود پس انداز که بانک داوطلبانه مى دهد مشکلى ندارد; مگر آن که به صورت قرارداد درآید و امّا سود سپرده هاى ثابت با وام هایى را که از بانک مى گیرند، در صورتى که به آیین نامه بانکى در رابطه با عقود شرعیّه عمل شود نیز مانعى ندارد و در