صفحه ٧٧

6- دلایل تحریم ربا در وام ها
براى حرمت رباى قرضى، چهار دلیل مى توان اقامه کرد.
دلیل اوّل: اطلاق آیات ربا
واژه «ربا» در آیات قرآن زیاد استعمال شده است و باید معناى این واژه را از دیدگاه علماى اهل لغت بررسى کرد، تا محدوده اطلاق آیات ربا، مشخص شود.
دیدگاه اهل لغت درباره واژه ربا
1. راغب در کتاب «مفردات»(68) مى گوید: ربا در لغت داراى دو معناست: 1. زیادى 2. علوّ و برترى; سپس براى هر کدام از این دو آیات قرآن را شاهد مى آورد، در مورد معناى دوم: «(فَاِذا اَنْزَلْنا عَلَیها