صفحه ٧٦

شرایط و خصوصیات با هم کمى تفاوت دارند، ولى اصل تحریم مورد تردید نیست.


 * * *