صفحه ١٥١

13- طرح بانکدارى بدون ربا
در بحث هاى گذشته پنج مسأله مهم که عمده ترین مسائل باب تحریم ربا بود با دلایل آن گذشت، اکنون نوبت آن رسیده است که به مسأله بانک ها در دنیاى امروز بپردازیم.
فلسفه تشکیل بانک ها
بانکدارى در دنیاى امروز، جزء واجبات اقتصاد است; به گونه اى که اگر کسى تصور کند مى شود بانک را از زندگى اقتصادى مردم حذف کرد اشتباه بزرگى مرتکب شده است، چرا که اگر بانک نباشد یا چرخ هاى اقتصاد به کلّى متوقف مى شود و یا با مشکلات بزرگى مواجه خواهد شد.
بنابراین نباید و نمى توان بانک را از زندگى کنونى حذف کرد، بلکه باید اصلاح و اسلامى شود و این دو، از هم جدا هستند.