صفحه ٣٨

عمل است.
کوتاه سخن اینکه مجموعه این پنج گروه روایات، که از هر کدام نمونه اى ذکر شد، به طور قوى و صریح و آشکار دلالت بر حرمت ربا و رباخوارى دارد. البته روایات وارده منحصر به اینها نیست; مى توانید براى آگاهى بیشتر به مدارک دیگر رجوع فرمایید.(31)
 

دلیل سوم: اجماع فقهاى اسلام
تحریم ربا از نظر علماى شیعه بلکه جمیع علماى اسلام مسلّم است(32) و نه تنها آن را حرام دانسته اند، بلکه منکر آن را مرتد خوانده اند، و این حکم را جزء ضروریات دین اسلام شمرده اند; بنابراین اگر کسى با علم به ضرورى بودن حرمت ربا، منکر آن شود: