صفحه ٦٧

5- دو نوع ربا
1. شاخه معاوضه که این نوع را رباى معاوضه مى نامند، و در کتاب البیع از آن بحث مى کنند.(57)
2. شاخه مربوط به وام ها که معروف به رباى قرضى است و در فقه در کتاب القرض مورد بحث قرار مى گیرد.(58)

رباى معاوضه
رباى معاوضه داراى سه شرط است: نخست اینکه آن جنس «مکیل» یا موزون باشد و معدود نباشد، یعنى مانند شیر که با پیمانه «لیتر» خرید و فروش مى شود و یا مانند گندم که موزون است و مثلا با کیلو معامله مى گردد، باشد; بنابراین در اشیاى شمردنى