صفحه ٤١

3- ارتباط اخلاق و مسائل اقتصادى
بین مکتب هاى اقتصادى مادّى و مکتب هاى اقتصادى الهى، در مورد ارتباط بین اخلاق و مسائل اقتصادى، اختلاف مهمّى هست; از جمله:
در مکتب هاى مادّى این دو مقوله، کاملا از هم جدا هستند، و اخلاق هیچ تأثیرى بر اقتصاد ندارد. اقتصاد در مکتب هاى مادى کاملا خشک و بى روح است، چرا که معیار در این طرز تفکّر درآمد بیشتر با تلاش کمتر است، از هر راهى که مقدور باشد; یعنى هر چه سطح درآمد بالاتر و تلاش کمتر باشد مطلوب تر است، امّا مسائل اخلاقى هیچ جایگاهى در این اقتصاد ندارد.
به همین جهت اگر درآمد، حتى از راه ساخت و فروش بمب هاى کشتار جمعى، مواد خانمان سوز مخدّر و حتى برده فروشى و انسان فروشى ـ که دنیاى غرب به طور صریح به آن اعتراف مى کند ـ باشد براى آنها مطلوب است، چون این مکتب،