صفحه ٦٦

است و به یک معنا اَکل مال به باطل محسوب مى شود و به این طریق مى توان این فلسفه را در فلسفه اول حرمت ربا ادغام نمود (دقّت فرمایید).
این بود فلسفه هاى پنجگانه حرمت ربا که به غالب آنها در آیات و روایات اشاره شده است.