صفحه ٣٢

یک درهم از ربا از نظر گناه و معصیت بدتر از هفتاد بار زناست».(19)
حتّى تعبیراتى بسیار تندتر و شدیدتر از اینکه نقل همه آنها به درازا مى کشد.
این تعبیر در روایات متعدّد دیگرى وارد شده است ولى با اعداد و ارقام مختلف، در بعضى از روایات معادل 33 بار(20) و در روایت دیگر معادل 30 بار(21) و در بعضى معادل 20 بار(22) و در بعضى معادل یک بار(23) عمل منافى عفّت شمرده شده است. همه مى دانند اسلام به شدّت با اعمال منافى عفّت برخورد مى کند، حال باید حساب کرد که زیان و زشتى رباخوارى چقدر زیاد است که درباره آن چنین مى گوید و این از صریح ترین دلایل بر حرمت ربا در اسلام است.
در اینجا این سؤال پیش مى آید که چرا عددها در روایات مزبور تا این حدّ متفاوت و مختلف است؟
در پاسخ این سؤال مى توان گفت که رباها مختلف است و همه انواع ربا، بد، ظالمانه و زشت است، ولى بعضى از بعضى بدتر