صفحه ٦٦

حيوانات، ولى شما ما را متوجه ى آينده ى كارهايمان كرديد و عيش امروزمان را نقض كرديد.
اهل دنيا حاضرند تا نيمه شب بيدار باشند و مشغول بيهودگى، بدون آن كه نگران نماز صبح شان باشند، چون توجه به نماز صبح يعنى مرگ انديشى، يعنى به عالَمى فوق اين زندگى معمولى نظر كردن و براى بعد از اين دنيا خود را آماده نمودن و اين با عياشى و غفلت سازگارى ندارد.

زيرك ترين مردم‏
از پيامبر (ص)- يعنى از داناترين انسان در هستى- مى پرسند: باهوش ترين مردم كيست؟ حضرت فرمودند: «أَكْثَرُهُمْ ذِكْراً لِلْمَوْتِ وَ أَشَدُّهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادا»؛ «1» باهوش ترين و زيرك ترين مردم كسى است كه بسيار ياد مرگ است و بيشترين آمادگى را براى مرگ دارد. مى توان گفت: جامعه اى كه مرگ و قيامت انسان ها را به آن ها متذكر مى شود، جامعه ى حقيقى است و هرگز گرفتار بحران نمى شود و جامعه اى كه مرگ انسان ها را از ياد آن ها ببرد، جامعه ى وَهمى و دروغى است و همواره در بحران ها زندگى مى كند.