صفحه ١٩

انبياء خطرى را كه آرام آرام تمام وجود انسان گرفتارِ كفر را فرا مى گيرد گوشزد مى كنند ولى انسان هاى گرفتار كفر به آن ها مى گويند چرا ما را از اين خطر آگاه كرديد و نشاطمان را به هم زديد؟! نشاط به هم زدن يعنى چه؟! نگاه كن خودت ببين چه خطرى در پيش دارى. انبياء مى گويند:

         از ميان فال بد من خود تو را             مى رهانم، مى برم سوى سرا
         چون نبى آگه كننده است از نهان             كو بديد آنچه نديد اهل جهان‏

پس توجه به مرگ يك شعور برتر مى خواهد و انبياء عليهم السلام كه از چنين شعورى برخوردارند، از ما مى خواهند چنين بصيرتى را به دست آوريم و آن را حفظ كنيم تا گرفتار آرزوهاى محدود و وَهمى دنيايى نگرديم.

مسجد مهمان كُش‏
در راستاى آن كه بايد زندگى را ماوراء مرگ بشناسيم و از آن ديدگاه با آن برخورد كنيم، مولوى داستان مسجد مهمان كُش را در مثنوى مطرح مى كند. او در اين داستانِ بلند در راستاى تحليل صحيح از مرگ براى خوب زندگى كردن، نكات ارزنده اى را به بشريت هديه كرده است و كسى كه‏