صفحه ٧

 باسمه تعالى‏

مقدمه ناشر
1- هنر مردان خدا همان هنر «خوب مردن» است، زيرا تا انسان «مرگ» را درست نشناسد آن همه زيبايى در زندگى خود خلق نمى نمايد، همچنان كه زشتكاران ابتدا «خوب مُردن» را فراموش كردند كه اين همه زشت زندگى كردند.
2- «خوب مُردن» به آن معنى است كه انسان زندگى خود را تا گستره ى ابديت تعريف كند و گرفتار محدوده ى دنيا نشود، وگرنه آن هايى كه در زندگى محدود دنيا نشستند و آن ها كه دويدند، هر دو بى بهره ماندند.
3- «هنر مُردن» به اين معنى است كه خواستن ها مافوق خواستن هاى دنيايى شود و افق نگاه از ديواره هاى زندگى محدود دنيا فراتر رود تا در حركتى آرام و با وقار به سوى عالمى ماوراى زمان و مكان سير كنيم و خود را در چنين شرايطى ببينيم.
4- كتاب «هنر مردن» حاصل سخنرانى استاد طاهرزاده است تا به ما گوشزد كند چگونه غرب زدگى، «مرگ» را به‏