صفحه ٢٥

         زان سبب جانش وطن ديد و قرار             اندرين سوراخ دنيا موش وار
         هم در اين سوراخ بنّايى گرفت             در خور سوراخ، دانايى گرفت‏
         پيشه هايى كه مر او را در مزيد             اندر اين سوراخ كار آيد گزيد

جهان بينى اش در حدّ سوراخ دنيا و مطلوبش در حد وسعت دادن به اطلاعات دنيايى گشت، همّتش در حدّ بيشتر دانستن از دنيا شد و همه ى آن را صرف دنيا كرد و كارآيى خود را در حدّ موفقيت در دنيا ارزيابى كرد و چون جهت جان خود را به طرف عالم غيب نينداخت، آرام آرام راه هاى رهيدن از دنيا و وصل شدن به عالم غيب نيز برايش پنهان شد.

         زآن كه دل بركند از بيرون شدن             بسته شد راه رهيدن از بدن‏

ولى بالأخره چه؟!

         عاقبت آيد صباحى خشم وار             چند باشد مهلت؟ آخر شرم دار