صفحه ٥٤

با توجه به اين نكات مى توان پذيرفت كه زندگى عبارت باشد از همين حرص و جوش خوردن ها؟ پيامبر (ص) كه راستگوترين افراد ند، مى فرمايند: «رزق هركس معلوم است، اگر بناست بميرد تا آخرين لقمه اى كه برايش تعيين كرده اند نخورد، نمى ميرد.» «1»
بعضى از افراد رزق خود را به حرام آلوده مى كنند تا به گمان خود زندگى خوبى داشته باشند، ولى يك روز هم زندگى خوشى ندارند، مشكل مردم در رزقشان نيست، مشكل در حرصشان است. اگر حرص نزنيم، آنچه را رزقمان است حتماً به دست مى آوريم و ميدان را هم از دست تورم سازها مى گيريم، چراكه آن ها از نردبان حرص ما بالا مى روند و با قناعت ما زمين مى خورند، قناعتى كه با رويكرد به آبادانى قيامت به دست مى آيد. «2»

وقتى زندگى مى ميرد
به هرحال بشر امروز چون مرگ را نمى بيند و فراموش كرده است، تمام زندگى او را اضطراب فراگرفته است. تمدن غربى‏