صفحه ٤٠

لِلْحَياةِ» «1»
اى فرزندم! حقيقت اين است كه تو براى آخرت آفريده شده اى و نه براى دنيا و براى فنا آفريده شده اى و نه براى بقاء و براى مردن آفريده شده اى و نه براى زنده ماندن و لذا در ادامه مى فرمايند: «يا بُنَي اكْثِرْ مِنْ ذِكْرِالْموت» فرزندم! بسيار به ياد مرگ باش.

آفات رفاه افراطى‏
رفاه افراطى موجب مى شود مرگ به فراموشى كشانده شود و مردن سخت تر شود چون در آن صورت انسان با مرگ غافلگيرانه روبه رو مى شود. و از آن طرف هم انكار معاد موجب طلب رفاه افراطى مى گردد و انسان را با مرگى آزاردهنده روبه رو مى كند.
در اروپا با رنسانسى كه انجام گرفت به بهانه ى پشت كردن به كليسا با هر نوع معنويتى مخالفت شد و نظرها از عالم غيب و قيامت به دنيا و عالم محسوسات معطوف گشت و لذا عوامل معنوى كه كنترل كننده ى اميال و شهوات افراطى هستند به حاشيه رفت و دنيازدگى و رفاه افراطى جاى آن را گرفت، پس به اين معنى مى توان گفت: اروپا با پشت كردن به شريعت، به‏