صفحه ٨

صورت كابوس در مقابل بشر قرار داده و انسان را به بدترين نوعِ مُردن گرفتار نموده، زيرا وقتى «مرگ» فراموش شد، نفس امّاره چنگال هاى خود را تا عميق ترين ابعاد انسان فرو مى كند تا زندگى او را به مرگى سياه بدل نمايد.
5- از آن جايى كه بحث «هنر مردن» نكات ظريفى در برداشت كه مى تواند در بهترين انتخاب ها به عزيزان مدد رساند آن را خدمت عزيزان تقديم مى كنيم، به اميد آن كه همه بتوانند ماوراى مرگ و زندگى، در افقى بالاتر، با حقايق عالم وجود مأنوس گردند.

گروه فرهنگى الميزان‏