صفحه ٥٠

ولى ما معتقدیم که اگرچه دسترسى به علل قسمتى از احکام شرعى براى ما مشکل است، ولى در بسیارى از موارد مى توانیم به مصالح و مفاسد احکام شرع دست یابیم و تلاش براى وصول به این مقصد، براى ما به دو دلیل مجاز است:
1. نخست اینکه در قرآن مجید و روایات اسلامى به طور مرتب در مورد آن بحث شده و به اصطلاح به ما چراغ سبز داده شده است که از فلسفه احکام سخن بگوییم.
قرآن در مورد فلسفه نماز، زکات، حجّ(41) و... بحث کرده است و در احادیث معصومین(علیهم السلام) به صورت گسترده تر این موضوع مطرح شده است; تا جایى که بعضى از علماى بزرگ شیعه در این زمینه کتاب یا کتاب هاى مستقلّى تألیف کرده اند.(42)
نتیجه اینکه طرح این مباحث در کتاب و سنّت به طور گسترده