صفحه ٨٤

خدا تو را بر تمام خلق برترى داده، به فضیلتى مخصوص ) داشته (که در آیات سوره زمر بیان کرده است.
خداوند تو را به همسرى جوانى با فضیلت درآورد، یعنى على بهترین مردان جهان.
همسایگان! او را به خانه شوهرش برید که او بزرگوارى است دختر مردى گرانمایه.
تمام سرودها ـ که با آهنگى نه گناه آلود خوانده مى شد ـ پرمحتوا، آموزنده، و الهام بخش بود، و فضاى آن جشن روحانى را صفاى تازه اى مى بخشید، و دوست و دشمن، خود را با آن بزم الهى هماهنگ و همنوا ساخته بودند.

    بزم شادى کرّوبیان، و نثار عروس!
اینها همه یک سوى قضیّه و در عالم پایین بود، ولى از روایات اسلامى استفاده مى شود که در محفل کرّوبیان و عالم بالا نیز جشنى بسیار گسترده تر و باشکوهتر برپا بود:
مأموران بهشتى به فرمان خدا بهشت را به زیباترین صورتى آراستند.
نسیم عطرآگین بهشتى دستور داشت انواع بوى عطر را در فضاى بهشت بیفشاند، و آن را خوشبوتر از همیشه کند.
حوریان بهشتى سوره هاى قرآن زمزمه مى کردند...