صفحه ٦٣

مراسم خطبه عقد
این مراسم نیز اغلب با تشریفات زیادى همراه است، و گاه آمیخته با انواع گناهان مى باشد، ولى در مقایسه با مراسم شب زفاف (جشن عروسى) ساده تر است.
در این مراسم قسمتهاى جالبى دیده مى شود که یا پیروى از یک سنّت اسلامى است، مانند خواندن خطبه اى که مشتمل بر آیات قرآن و روایات معصومین(علیهم السلام)درباره اهمّیّت ازدواج براى جوانان و ارزشهاى حاکم بر آن است و وظیفه بزرگسالان را در برابر این امر حیاتى روشن مى سازد; یا تبعیّت از یک سنّت حسنه است، مانند نشستن عروس بر سجّاده (جانماز) رو به قبله، در حضور قرآن که نشانه ایمان و تقواى الهى است، و در برابر آیینه و شمعدان که سمبل صفا و پاکى و روشنى است; و یک سلسله کارهاى ساده سمبلیک