صفحه ٤١

 بحران مهریّه
برخلاف آنچه بعضى مى پندارند اسلام اهمّیّت کمى براى مهریّه قایل است، تا آنجا که اگر زن و مردى ازدواج دایم کنند، و سخنى از مهریّه به میان نیاورند، هیچ مشکلى ایجاد نمى شود و ازدواجشان صحیح است، و باید براى چنین زنى مهریّه اى همانند زنان امثال او قایل شد (مهرالمثل).
افراط و تفریط در این مسأله، مانند بسیارى از مسایل دیگر، هنوز بر جامعه ما حاکم است; بعضى چنان به سراغ تعیین مهریّه هاى سنگین مى روند که گویى تمام افتخار و ارزش زن در آن خلاصه مى شود و کم بودن مهریّه را دلیل بر بى شخصیّتى زن، و زیادى آن را مایه افتخار و مباهات و نشانه عظمت او مى پندارند.
بسیارى از مردم چنان براى مهریّه چانه مى زنند که گویى