صفحه ٨٥

و گوینده اى از زیر عرش الهى صدا زد همه آگاه باشید که امروز روز جشن عروسى على (و زهرا) است.
سپس خداوند ابر سفیدى را به آسمان فرستاد تا بر آنها دانه هاى لؤلؤ و زبرجد و یاقوت ببارد!
و فرشتگان مأموریّت داشتند دسته هاى گل بهشتى نثار کنند که جبرئیل امین (آن گونه که قبلا گفتیم) یک دسته از این گلها را همراه با تبریک خود به محضر پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)آورد.(1)
آرى! محفلى آنچنان پاک و با صفا و روحانى در روى زمین ممکن نیست که جدا از محفل بهشتیان و ملائکه مقرّبین باشد، چرا که عالم هستى یک واحد به هم پیوسته و هماهنگ است.
بیایید کارى کنید که محفل جشن عروسى فرزندان شما نیز الگویى از آن گیرد، و ساکنان عالم بالا با آن هم صدا شوند.

پایان