صفحه ٢٧

نخستین گام
نخستین گام در تشکیل خانواده، خواستگارى است.
در مناطقى که ما زندگى مى کنیم، و بسیارى از مناطق دیگر، خواستگارى از سوى خانواده داماد شروع مى شود، ولى در بعضى از کشورهاى جهان (مانند بعضى از مناطق هند) بسیار دیده مى شود که خواستگارى از ناحیه خانواده عروس صورت مى گیرد! آنها هستند که به سراغ خانواده داماد و انتخاب او مى روند، و حتّى سعى مى کنند با تعهّد جهیزیّه هاى سنگین، دل آنها را به دست آورند!
در بسیارى از کشورهاى غربى و حتّى در بعضى از مناطق غرب زده شرق هر دو به خواستگارى یکدیگر از طریق روزنامه ها مى روند، دختر و پسر مشخّصات خود را در بعضى از روزنامه ها عنوان کرده و آمادگى خود را