صفحه ٥٤

مگر ما هر وقت وسایلى براى خانه خود مى خریم دیگران را دعوت براى تماشا مى کنیم!
متأسفانه گاه بگومگوها و گله هاى مربوط به آن، سالها در میان فامیل باقى مى ماند و آثار شوم و سوءِ آن در روحیّه عروس و داماد، شَهْد شیرین زندگى را در کام آنها تلخ مى سازد.
در حالى که مى دانیم فلسفه جهیزیّه، آغاز یک زندگى ساده و آبرومند و توأم با خوشبختى و شادکامى است، نه مسابقه هاى زشت و نمایشهاى مسخره و شرم آور.
از همه بدتر این که، در چنان مجلسى به سرعت مقایسه ها شروع مى شود و جهیزیّه این دختر و آن دختر را با هم مى سنجند، در نتیجه این مقایسه آتش کینه و حسد و عداوت را در دل گروهى از حاضران مى افروزد، و مفاسد دیگرى را به دنبال دارد، چراکه همیشه کارِ بد، زنجیروار کارهاى بد دیگرى را سبب مى شود.


    جهیزیّه دختر گرامى پیامبر(صلى الله علیه وآله)
حال به سراغ «خانواده نمونه» برویم و جهیزیّه ازدواج برترین زنان جهان با برگزیده ترین مردان تاریخ بعد از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)را مورد توجّه قرار دهیم و از آن الهام بگیریم.