صفحه ٧

مقدمه
    یک مشکل بزرگ

امروز مسأله تشکیل خانواده و ازدواج جوانان به صورت یکى از پیچیده ترین مسایل حادّ اجتماعى درآمده است، و کمتر خانواده اى است که داراى دختر و پسر جوانى باشد و با این موضوع دست به گریبان نباشد.
بسیارى از مشکلات طاقت فرساى این مسأله مهم و در عین حال ساده، زندگى را در کام خود فرو برده و به صورت هیولایى وحشتناک درآورده است.
دختران زیادى در خانه ها مانده و در انتظار ازدواجند، و  درحالى که هیچ مشکل اساسى ندارند، خود را در برابر انبوهى از مشکلات جانکاه و موانع غیرقابل عبورى مشاهده مى کنند.