صفحه ٨

از سویى دیگر نیز، پسران زیادى، سنین شاداب جوانى را پشت سر گذارده، و در زندگى سرگردانند، در حالى که آرزوى تشکیل خانواده را دارند، آداب و رسوم زشت اجتماعى و پیرایه هاى غلطى که به این امر حیاتى بسته اند، آنها را از رسیدن به مقصود باز مى دارد.
و عجیب این است که این مسأله در خانواده هاى مرفّه و فقیر از امور پیچیده به حساب مى آید ! چرا که هرکدام کوهى از توقّعهاى غلط را بر دوش مى کشند، و زیر آوار سنگینى از آداب و رسوم موهوم دست و پا مى زنند.
و اسفبارتر اینکه چون پایه ها از آغاز کج گذارده مى شود، بناى بسیارى از خانواده ها، تا گنبد دوّار کج مى رود، و چون شالوده محکمى ندارد پیوسته دستخوش نوسانات و اضطرابات و ناراحتیها مى شود.
این در حالى است که مى دانیم «خانواده بزرگ بشرى» از همین «خانواده هاى کوچک» تشکیل مى شود که هر یک به منزله آجرى در این ساختمان عظیم است، و استحکام این ساختمان عظیم بستگى به استحکام این واحدهاى کوچک دارد.
اگر این آجرها محکم و صاف و با دوام و پرصلابت باشند این مجموعه عمر طولانى و مفید دارد، و به عکس اگر سست