صفحه ٧٣

مراسم عروسى
یکى از آرزوهاى بسیارى از پدران و مادران آن است که زنده بمانند و مراسم زفاف فرزندان خود را ببینند، که در واقع دیدنى هم است، به شرط آنکه با ندانم کاریها و اعمال بى رویّه خود، آن شب شادمانى را به عزا مبدّل نکنند.
این مراسم در اسلام نیز وجود دارد و به عنوان «ولیمه» زفاف در اخبار و احادیث آمده است.(1)
هر کس مى تواند با اندکى اندیشه و تأمّل، فلسفه آن را نیز درک کند، زیرا:
اوّلا، این مراسم با حضور سرشناسان فامیل و دوستان و آشنایان انجام مى گیرد و به زندگى مشترک جدید زوجین رسمیّت مى بخشد، و آنها را به قبول مسئولیّت در برابر آن