صفحه ٤٥

مهرهاى کمرشکن بروند.

    مهر «بانوى اسلام»
اکنون به سراغ «خانواده نمونه» برویم تا از آن الگو بگیریم و در پرتو هدایتش راه و رسم زندگى توأم با خوشبختى را پیدا کنیم، و مهریّه اسلامى را از غیر اسلامى باز شناسیم.
در حدیث آمده است که تمام مهریّه بانوى اسلام، فاطمه زهرا(علیها السلام)و هزینه هاى جهیزیّه و عطریات او از پول زرهى تأمین شد که على(علیه السلام)براى جنگ خریده بود.
پیامبر(صلى الله علیه وآله)فرمود:
زره خود را بفروش، على(علیه السلام) مى گوید زره را فروختم و پول آن را در دامان مبارک پیامبر(صلى الله علیه وآله) ریختم، بى  آن که از من سؤال کند چه مقدار است، و یا من خبر دهم، دست کرد و مشتى از آن را گرفت و به بلال داد و فرمود:
با این براى فاطمه عطر و بوى خوش بخر.
باز دست کرد و یک مشت دیگر به جمعى از اصحاب داد و فرمود براى فاطمه آنچه نیاز دارد، از لباس و اثاثیه منزل تهیّه کنید.(1)
در حدیث دیگرى آمده است که صداق و مهریّه