صفحه ١٩

 ویژگیهاى خانواده نمونه
این خانواده نمونه با داشتن مشخّصات زیر، مى تواند از هر جهت تابلو زنده اى از تعلیمات حیاتبخش اسلام باشد:
1. از این نظر که هر دو سویش با نزدیکترین رابطه، به پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) مى رسد; فاطمه زهرا(علیها السلام) دختر دلبند او، و تنها کسى است که نسل پیامبر(صلى الله علیه وآله) از سوى او در جهان گسترش یافته، و على(علیه السلام)پسر عم و یار دیرین پیامبر(صلى الله علیه وآله) از نخستین روزهایى که آفتاب پر فروغ اسلام طلوع کرد، تا واپسین دقایق عمر پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله).
2. زهرا(علیها السلام) در اسلام تولّد یافت و على(علیه السلام) ده ساله بود که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)فرمان نبوّت را دریافت نمود، و این دو زوج در آغوش اسلام پرورش یافتند و با آداب اسلام بزرگ شدند.
3. تمام مراحل خواستگارى و مراسم زفاف و تربیت