صفحه ٨٢

ــ طرز دعوت به آن سادگى از طریق یک پیام شفاهى و عمومى توسّط خود داماد.
ــ پذیرش دعوت از سوى همه و شرکت عمومى در این مجلس جشن با شکوه.
ــ غذا، منحصر به نان و گوشت و مقدارى حلواى خرما به عنوان شیرینى.
ــ تهیّه شیرینى با دست خود پیامبر(صلى الله علیه وآله)صورت گرفت.
ــ تقسیم هزینه میان پدر عروس و داماد.
ــ برکت عجیب غذا به دعاى پیامبر(صلى الله علیه وآله)و غذاخوردن بى تکلّف اصحاب و تبریک گفتن و رفتن.
ــ فرستادن باقیمانده غذا به خانه همسران پیامبر(صلى الله علیه وآله).
ــ و آخرین مرحله کنار گذاشتن غذاى عروس و داماد از همان باقیمانده غذا.
ــ حیا و حجب فوق العاده عروس.
ــ سفارش کردن عروس و داماد را به یکدیگر، و تبریک گفتن صمیمانه پیامبر(صلى الله علیه وآله)به آن دو عزیز.
ــ اعلام پایان مراسم جشن عروسى از سوى رسول الله(صلى الله علیه وآله).
چه زیبا و باشکوه و با صفاست چنین جشن و چنین مراسمى!