صفحه ٤٨

عرض کرد:
شمشیر و اسب و زره و شترى را که با آن آبیارى مى کنم (یعنى تمام دارایى ام).
فرمود:
«شتر» و «شمشیر» و «اسب» مورد نیاز تو است و بدون آن نمى توانى با دشمن جهاد کنى، اما زرهت مانعى ندارد!
اینجا بود که على(علیه السلام)رفت و زره را فروخت و پول آن را در دامان پیامبر(صلى الله علیه وآله)ریخت...