صفحه ٤٧

حَراماً;(1)
خداوند فاطمه را به همسرى تو درآورد، و مهر او را تمام زمین قرار داد، کسى که بر روى آن راه رود در حالى که دشمن تو باشد، قدم به حرام برداشته است (و استفاده از زمین و آنچه بر آن است حرامش باد) !
معمولا نزدیکان داماد نسبت به اموال خانواده عروس کنجکاو و حسّاسند، همچنین اقوام عروس نسبت به ثروت داماد; و لذا اغلب به جاى تحقیق در ارزشهاى معنوى و کمالات انسانى و فضایل اخلاقى طرفین، جستجو از ثروتهاى موجود یا بالقوّه یکدیگر مى کنند، و آن را به رخ هم مى کشند.
از پست و مقامهاى بستگان عروس و داماد سخن مى گویند که پدرش چه کاره است و پسر عمویش چه کاره، و پسر پسر عمویش یا نوه دایى اش چه پست و مقامى دارد!
ولى در حدیث مى خوانیم هنگامى که على(علیه السلام)به محضر پیامبر(صلى الله علیه وآله)براى خواستگارى فاطمه(علیها السلام) آمد، پیامبر(صلى الله علیه وآله)فرمود:
چه چیز صداق و مهریّه قرار خواهى داد؟