صفحه ٤٢

مى خواهند خانه و ملکى را خریدوفروش کنند و نه تنها به مهریّه هاى نسیه و در ذمّه، بلکه به مهریّه هاى نقدى از نوع «پول رایج» نیز قانع نیستند، چراکه با گذشت زمان کاهش پیدا مى کند و ارزش آن کاسته مى شود.
باید حتماً «سکّه هاى طلا» و «املاک ششدانگ» و مانند آن باشد.
در برابر این گروه اخیر، بعضى (به تقلید اروپاییها که مهریّه ندارند) بطور کلّى با مهریّه مخالفند، و آن را بى معنا مى دانند; درحالى که مهریّه فلسفه هایى دارد که این گروه از آن غافل و بى خبرند.
فلسفه مهریه را در چند مورد مى توان خلاصه کرد:
 
1
مهریّه یک نوع اکرام و احترام نسبت به مقام والاى زن است، و در واقع هدیه اى است از سوى شوهر که دلیل محبّت، و نشانه جدّى بودن پیمان زناشویى است.
 
2
همه جا معمول است که زن با خود جهیزیّه اى به خانه شوهر مى برد و اغلب در تهیّه این جهیزیّه گرفتار مشکلات مى شوند، «مهریّه نقدى» کمکى است از سوى شوهر براى تهیّه جهیزیّه و نشانه اى است از وفادارى و قبول مسئولیّت نسبت به زندگى آینده.
 
3
مهریّه مى تواند تا حدّى خسارت اقتصادى زن را در