صفحه ١١

نماز محبوب عارفان

انديشه و تحقيق در ظرائف و دقائق نماز، چشم اندازهاى شكوهمند و بديعى را در مقابل نگاه و دريافت ما مى گشايد. رمز و رازهاى نماز فراتر و فراوان تر است از آنچه تاكنون به قلم و زبان آمده و هنوز رازهاى نامكشوف و قلمروهاى ناشناخته در اين جغرافياى مرزناپذير فراوان است . هر كس به فراخور سعه شناخت و معرفت خويش از اين درياى پهناور بهره اى مى گيرد و جرعه اى مى نوشد و مى نوشاند .بايد در معرفى و معرفت نسبت به اين عبادت فراگير و جدى، جدى تر بينديشيم و جديتر بگوييم و بنويسيم . عالمان و عارفان در طول تاريخ در اين زمينه تحقيقات و تاءليفاتى ارزنده داشته اند. در بيان روايى و احاديث ارزنده معصومين عليهم السلام نكات گرانسنگ و اشاراتى لطيف و پرارج مى توان يافت كه تاءمل و تدفيق در آنها به دريافتهايى پربار مى انجامد.نوشته اى كه فرا روى شماست محصول اين دقت نظر و دريافتهاى ارزنده و سازنده است . دريغا كه نگارنده محترم و بزرگوار در ارسال اين نوشته نام و عنوانى قيد نفرموده اند و تكاپوى ما نيز در يافتن راه به جايى نبرد. به همين دليل عنوان «عبدالله » را براى نگارنده محترم برگزيديم و اجر و پاداش تلاش و عملش را به صاحب اصلى نماز واگذاشتيم . خداوند ثواب و اجر نمازگزاران صالح و ناشران فرهنگ نماز به ايشان عطا فرمايد.

ستاد اقامه نماز