صفحه ٧

پيام حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب به سومين اجلاس سراسرى نماز

بسم الله الرحمن الرحيم

خدا را سپاس كه تلاش مبارك شما دست اندركاران ترويج فريضه اى نماز به سومين سالگرد رسيد و كارى با چنين اهميت به اهتمامى پيگير و خستگى ناپذير پيوست . راز موفقيت در دسترسى به هدفهاى بزرگ و والا همين پيگيرى و استمرار در طلب است . اين درس بزرگى را نيز در يكى از آثار مناجاتى مولاى پرهيزگاران مى آموزيم كه وهب لى الجد فى خشيتك و الدوام فى الاتصال بخدمتك نماز در عرصه تكاپوى لايزال و ناگزيرى كه بشر بدان مامور بلكه متبوع گرديده است، بزرگترين فريضه و موثرترين ابزار است . شايد برخى اين خصوصيت را براى نماز فقط در ميدان تكاپوى فردى به سوى كمال شناخته و از نقش آن در صحنه جهاد جمعى و اجتماعى در برابر معارضان پرقدرت دنيايى سخنى نشنيده باشند از اين رو بايد دانست كه پايمردى در همه گونه رويارويى وابسته به آن است كه دلها و اراده ها از صفا و توكل و اعتماد به نفس و اميد به فرجام لبريز باشد و نماز سرچشمه جوشانى است كه اين همه و بسى فيوضات