صفحه ١٣

اهميت نماز در اسلام

نماز ستون دين است . اين جمله از ائمه معصومين عليهم السلام است كه در حق نماز ايراد شده است . هر ساختمان اجزائى دارد و اركانى و بالطبع هر يك از اجزاء و قسمتهاى مختلف آن نقش مخصوصى در ايجاد و نگهدارى بناى ساختمان به عهده دارد. اما آنچه كه بر پا نگه داشتن يك بناى بر افراشته سهم بسزايى دارد ستونهاى آن است . اگر بخواهند ساختمانى را بدون ستون بنا كنند از هم فرو خواهد پاشيد و پا بر جا نخواهد ماند و همين طور اگر به هر يك از اجزاى ساختمان لطمه وارد سازند و آن را از ميان بردارند تمام ساختمان نخواهد ريخت بلكه بخشى از آن از بين خواهد رفت و اصل و عمده آن بنا باقى خواهد بود. لكن اگر ستونهاى يك بنا كوچك باشد يا بزرگ آسيب ديده بر پا نباشد اصل ساختمان با همه سقف ها فرو خواهد ريخت .
پس ملاحظه مى شود كه در مورد بناهاى مادى آن جزئى كه در برپايى و دوام يك ساختمان سهم اصلى و وظيفه اساسى را به عهده دارد، همانا ستونهاى آن است . در مورد معارف حقه اسلامى نيز همين اصل جارى و سارى است . زيرا اسلام هم در حكم يك بناى برافراشته و يك ساختمان