بیشتر...
نام کتاب :

سیمای مدیر موفق(در سوره یوسف)

معارف قرآن حقایقی سراسر درس آموز و پندآموز است که باید همواره آن را فرا گرفت و به خاطر داشت و به كار بست. گاهی این درسهای آموزنده به صورت داستان بیان ...