صفحه ٣٠

انجام داده ايد، چنين تمنايى نداريد و خدا هم به ظالمان، عالم است.
خداوند در آيات فوق خطر تفكر يهودى گرى را متذكر مى شود كه چگونه در عين رعايت آداب دين از نتايج دين كه انس با معنويات و عالم ابدى است محرومند. مى فرمايد: اى پيامبر! به اين مدعيان ديندارى بگو اگر شما واقعاً دينداريد و خود را جزء اولياء الهى مى دانيد، بايد خدا را دوست داشته باشيد و اگر دوست و عاشق خدا هستيد، بايد دوستدار ملاقات با او باشيد و ملاقات با خدا از راه مرگ تحقق كامل مى يابد، پس بايد مرگ را دوست داشته باشيد و از آن فرار نكنيد، زيرا مرگ، شرايط حضور بهتر انسان را در محضر حضرت حق فراهم مى كند و انسان بدون حجاب هايى كه در زندگى دنيايى گرفتار آن بود با خدا ملاقات مى كند.
عالم قيامت نسبت به دنيا داراى درجه ى وجودى شديدترى است و به همان اندازه بهتر مى تواند مظهر اسماء الهى باشد. با توجه به اين امر، اگر كسى طالب خدا باشد نه تنها از مرگ هراسى ندارد بلكه طالب آن است و به عنوان يك مطلوب به آن مى نگرد. با تدبّر در آيه ى «فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ انْ كُنْتُمْ صَادِقِين»؛ مى فهميم نگاه ما بايد به زندگى تا كجا باشد و به واقع اگر دوستدار خدا هستيم و حقيقت را در جايى بالاتر از زندگى‏