صفحه ٢١

         تا يكى مهمان درآمد وقت شب             كو شنيده بود آن صيتِ عجب‏
         گفت: كم گيرم سرو اشكمبه اى             رفته گير از گنج جان، يك حبّه اى‏

عمده تفاوت در همين موضع گيرى نسبت به مرگ و زندگى است كه اين فرد جديد نسبت به قبلى ها داشت كه گفت: گيرم اصلًا اين تن را نداشتم و از گنج جان يك حبه اى كم بشود، مگر چه مى شود؟ گفت:

         صورت تن گو برو من كيستم             نقش، كم نايد چو من باقيستم‏

اگر صورتِ تن برود، جان من كه يك حقيقت باقى است كه نمى رود.

         چون تمنّوا موت گفت: اى صادقين             صادقم، جان را بر افشانم برين‏

خدا فرمود: اگر در دوستى خدا صادقيد، تمناى مرگ كنيد، حالا من مى خواهم به جهت اثبات دوستى ام به حق، جانم را بدهم و لذا مرا از مرگ نترسانيد.

         قوم گفتندش كه هين اين جا مَخسب             تا نكوبد جان ستانت همچو كسب‏