صفحه ٢٠

دغدغه ى درست فهميدن زندگى را دارد، مى تواند از نكات اين داستان استفاده هاى خوبى ببرد كه بنده خلاصه ى آن را عرض مى كنم، به اميد آن كه زواياى خوبى در درست زندگى كردن به ما ارائه دهد. مى گويد:

         يك حكايت گوش كن اى نيك پى             مسجدى بُد بر كنار شهر رى‏
         هيچ كس در وى نخفتى شب ز بيم             كه نه فرزندش شدى آن شب يتيم‏
         هر كسى گفتى كه پريانند تُند             اندر او مهمان كشان با تيغ كُند

در مورد رمز كشته شدن مهمانان در آن مسجد شايعاتى بر سر زبان ها بود، عده اى مى گفتند: جنّيان بدون آن كه با تيغ سر ببرند، آن مهمانان را مى كشند.

         آن دگر گفتى كه سحر است و طلسم             كين رصد باشد عدوّ جان و خصم‏

و عده اى هم مى گفتند: كه با هنرِ سحر و جادو، جان هاى مهمانان گرفته مى شود. بالأخره در چنين فضايى كه شهرت مهمان كشى آن مسجد به همه جا رسيده بود: