صفحه ١٨

متوجه آينده اى كرديد كه بايد دائماً امكان هر نوع عذابى را براى خود بدهيم و ما اين حركت شما را براى زندگى خود نحس مى دانيم و آن را به فال بد مى گيريم.

         هر كجا اندر جهان فال بدى است             هر كجا مَسخى، نكالى، مأخذى است‏
         در مثالِ قصه و فال شماست             در غم انگيزى شما را مشتهاست‏

تا شما پيام نياورده بوديد، اصلًا بشر به خوب و بد تقسيم نشده بود، همگى كارهاى همديگر را تأييد مى كردند و دوگانگى و حق و باطل در ميان نبود، و لذا كسى غمِ باطل بودن نداشت تا احساس خطر كند.

         انبياء گفتند: فال زشت و بد             از ميان جانتان دارد مدد
         گر تو جايى خفته باشى با خطر             اژدها در قصد تو از سوى سر
         مهربانى مر تو را آگاه كرد             كه بِجَه زود، ارنه اژدرهات خَورد
         تو بگويى فال بد چون مى زنى؟             فال چه؟ برجه، ببين در روشنى‏