صفحه ١٧

رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ»؛ «1» اى مؤمنين! قبل از آن كه مرگ به سراغتان آيد، از آنچه به شما رسيده انفاق كنيد.
هميشه يكى از اعتراض هاى اهل دنيا به افراد مذهبى و در اصل به پيامبران اين است كه چرا با طرح كردن مرگ و توجه به مرگ، شادى امروزين ما را از ما مى گيريد. به پيامبران مى گفتند: ممكن است شما خودتان از زندگى همراه با ياد مرگ راضى باشيد و زندگى خود را در كنار توجه به مرگ بگذرانيد، ولى ما اين نوع زندگى را نحس و بد مى دانيم چون نمى گذارد شادمانه زندگى كنيم. به گفته ى مولوى:

         قوم گفتند ار شما سَعدِ خوديتْ             نحس ماييد و ضديت و مُرتديت‏
         جان ما فارغ بُد از انديشه ها             در غم افكنديد ما را و عَنا
         طوطى نُقل و شكر بوديم ما             مرغ مرگ انديش گشتيم از شما

به پيامبران گفتند: «مرغ مرگ انديش گشتيم از شما» بدون توجه به مرگ، خوش مى گذرانديم، حال با طرح مرگ آن نوع خوش گذرانى و بى خيالى را از دست داده ا يم، شما ما را