صفحه ٩

عظيم الشاءن صلى الله عليه و آله و سلم چنين فرمان داد و امر اهلك بالصلوة و اصطير عليها امروز همه شما خود را طرف اين خطاب بشماريد و نماز را حقيقت مقدس و گوهر درخشان را كه عطيه اى الهى به امت محمد مصطفى صلى الله عليه و آله است قدر بشناسيد. در اين وظيفه هر كسى سهم ويژه اى دارد. پدران و مادران با گفتار و كردار خود فرزندان را به نماز تشويق و راهنمايى كنند. معلمان، شاگردان مدارس و دانشگاهيها را در سمت و سوى اين حقيقت درخشان به حركت وادار نمايند. فضلا و علماء و روحانيون محترم امامت جماعت در مراكز آموزشى و اقامتگاههاى دانشجويان براى نسل نو را فرصتى مغتنم بشمرند.
نويسندگان كتابهاى درسى رازها و رمزها و درسهاى نماز را در كتابهاى درسى بگنجانند. وزارت ارشاد و سازمان تبليغات و صدا و سيما از هنر به ويژه هنر سينما براى نشان دادن گوهر نماز و چهره نمازگزار بهره بگيرند. هنرمندان عزيز با زبان شعر و قصه و نقاشى و جز اينها و با آفرينش آثار هنرى با كيفيت بلكه برجسته دست چيره ى هنر را به كار چنين شايسته مشغول سازند. در مدارس معلمان و مديران و در همه مراكز مسئولان با حضور خود در صفوف نماز نمازگزاران را تشويق كنند. در گردهمائيهاى علمى و فرهنگى و آموزشى و تبليغى نماز را در وقت خود همچون الهام بخش صداقت و هدايت بجاى آورند. نويسندگان و گويندگان دينى درباره نماز و مفهوم و فلسفه و هدف و آثار و بركات و احكام آن بگويند و بنويسند. مردم مساجد را با حضور در نمازهاى جماعت كه بهترين شيوه نمازگذاردن است رونق بخشند. در همه بناهاى عمومى و جاهائى كه همواره به طبع حال مردمى در آن گرد مى آيند مانند فرودگاهها و ايستگاههاى قطار و بندرها و عزيمتگاههاى خودروهاى