صفحه ٤٧

 آیات و روایات در مورد آن روشن مى شود، که اسلام به این وسیله مى خواهد همچنان سایه اخلاق و عاطفه بر مسائل اقتصادى باشد، ربا و رباخوارى اصول اخلاق و عواطف انسانى را درهم مى شکند، و جلو کارهاى خیر را مى گیرد.

*  * *