صفحه ٢٩

و رسولش اعلان جنگ مى دهد و رباخوار را مستحق خلود در جهنّم مى داند و این کار را سبب مجازات دنیوى مى شمرد.